<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Gemeente sluit jaar af met positief saldo

HELLENDOORN - Ondanks de sterk oplopende kosten voor WMO, zorg en jeugd in 2018 sluit de gemeente Hellendoorn het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 1.048.000. Uit de gemeenterekening 2018 blijkt dat de gemeente profiteert van het economisch herstel en daardoor diverse financiële meevallers heeft. Daarnaast kon de gemeente in 2018 nog een beroep doen op de reserve sociaal domein, waardoor de tegenvallers in het sociaal domein bekostigd konden worden.

Het economisch herstel heeft zich in 2018 doorgezet. Dat heeft voor de gemeente Hellendoorn tot een zeer positief resultaat geleid in de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw en bedrijven. In 2018 heeft de gemeente voor € 13 miljoen aan woningbouw- en bedrijventerreinkavels verkocht. De ontwikkeling van het bedrijventerrein 't Lochter III in Nijverdal is dermate voorspoedig verlopen in 2018 dat er geen sprake meer is van overprogrammering. De uitgifte van meer bouwkavels zorgen bovendien voor meer inkomsten van leges voor bouwvergunningen van € 180.000.

Meevallers
Uit het gemeentefonds van het Rijk ontving de gemeente Hellendoorn € 225.000 meer dan was begroot. Daarnaast verstrekte de gemeente in 2018 meer rijbewijzen en identiteitsbewijzen met een positief resultaat van € 81.000. En in de Wmo is er minder een beroep gedaan op het persoonsgebonden budget, omdat er meer van zorg in natura door gecontracteerde zorgaanbieders gebruik is gemaakt. Dit leverde een voordeel op van € 64.000. Ook de uitvoering van participatie en re-integratie viel € 62.000 voordeliger uit dan begroot.

Niet ontevreden
Wethouder Jelle Beintema van financiën is niet ontevreden. "We hebben in 2018 goede stappen gezet op het gebied van woningbouw en uitgifte bedrijventerreinen. En ook het vaststellen van het beleidskader voor zon- en windenergie is een belangrijk punt. Anderzijds zien we dat in 2018 de kosten voor jeugdzorg en Wmo aanzienlijk zijn gestegen. We konden dat nu nog opvangen via de reserve Sociaal domein, maar in 2019 moeten we echt via een andere aanpak zorgen voor minder uitgaven", aldus de wethouder.

Tegenvallers
In het Sociaal Domein kreeg gemeente Hellendoorn in 2018 te maken met diverse financiële tegenvallers. De kosten van Jeugdzorg stegen in 2018 opnieuw sterk door meer en zwaardere trajecten in de Jeugd-GGZ. Ook het aantal cliënten en indicaties in de jeugdzorg nam met 25% toe. Ook bij de uitvoering van de Wmo zijn de kosten in 2018 sterk opgelopen. Zo vielen de kosten van huishoudelijke ondersteuning € 963.000 hoger uit dan begroot en de kosten voor begeleiding en dagbesteding kwamen € 688.000 hoger uit dan geraamd.

Schulden afgelost
In 2018 heeft de gemeente Hellendoorn voor € 5,6 miljoen aan langlopende schulden afgelost, waardoor ook de rentelasten daalden. De reserves van de gemeente zijn in 2018 met € 3,4 miljoen gedaald tot € 14,7 miljoen eind 2018. Deze daling van de reserves wordt veroorzaakt door de tekorten in het sociaal domein. Daarvoor is € 4,7 miljoen uit de reserve gehaald.

Raadsvergadering
Dinsdag 9 juli stond de gemeenterekening 2018 ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Het college stelt de raad voor om het positieve saldo van de gemeenterekening 2018 te benutten om het tekort op de begroting 2019 te dekken. De jaarrekening 2018 is gecontroleerd door BDO Accountants. De accountant heeft bij de jaarrekening 2018 een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als ten aanzien van de rechtmatigheid. De volledige gemeenterekening 2018 met accountantsverklaring is te vinden op www.hellendoorn.nl/gemeenterekening.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>