Foto:

Gemeente heeft zorgen over de gevolgen van de coronacrisis

HELLENDOORN - Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn hebben grote zorgen over de sociaal economische gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners.

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden bleef de dienstverlening op peil en boekt de gemeente dankzij een aantal incidentele meevallers een positief financieel resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar. Geld dat het college wil reserveren om de effecten van de coronacrisis op te vangen. Dit staat in de Bestuursrapportage 2020 die het college van B&W ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad.

Wethouder Jelle Beintema: “We hebben als samenleving en als gemeentelijke organisatie een uitzonderlijk half jaar achter de rug door de gezondheidssituatie in ons land en door de unieke coronamaatregelen. Sinds maart hebben we volop inzet moeten plegen om de ingrijpende gevolgen van de coronasituatie op de diverse beleidsterreinen het hoofd te kunnen bieden. Zo hebben we onder meer in onze gemeente ruim vierhonderd zelfstandige ondernemers zo snel als mogelijk ondersteund met een financiële tegemoetkoming vanuit de tijdelijke overbruggingsregeling van de Rijksoverheid. We hebben uitstel van betaling verleend aan organisaties en ondernemers voor de gemeentelijke belastingen. De cultuursector, de horeca, sportverenigingen en diverse bedrijfstakken hebben zware maanden doorgemaakt. De aandacht vanuit de gemeente is de afgelopen maanden bovenal naar deze sectoren gegaan.”

Ondanks de coronacrisis merkt de gemeente dat er nog altijd vraag is naar kavels voor bedrijven en woningen. In de eerste helft van 2020 stegen de inkomsten door verkoop van bouwgrond voor woningen en voor nieuwe bedrijven. Hierdoor namen ook de inkomsten voor de omgevingsvergunningen toe met ruim een kwart miljoen euro. Beintema: “In het ruimtelijk domein zijn we volop doorgegaan met het bouwrijp maken van gronden voor woningbouw en bedrijven en de aanleg en onderhoud van de infrastructuur. Ook op het terrein van duurzaamheid en regionale energiestrategie hebben we stappen gezet.”

Bovendien moet gemeente dit jaar totaal € 8,1 miljoen aan ombuigingen realiseren. Na de eerste twee kwartalen van dit jaar heeft de gemeente ruim driekwart van de ombuigingen behaald.

Positief saldo Het financieel resultaat over de eerste helft van 2020 is een positief saldo van € 918.000. Dit is te danken aan enkele incidentele meevallers, waaronder een rentevoordeel door het opnieuw afsluiten van leningen en hogere bijdrage van de Rijksoverheid. Een aantal tegenvallers in de eerste zes maanden is het gevolg van de coronacrisis. Zo vallen de inkomsten voor de toeristenbelasting, sportaccommodaties en leges burgerzaken onder andere lager uit. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het positieve saldo toe te voegen aan de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) om mogelijke tegenvallers in het tweede helft van het jaar op te kunnen vangen.

Dinsdagavond 15 september 2020 debatteert de gemeenteraad over de bestuursrapportage. Een week later op 22 september 2020 staat de bestuursrapportage 2020 ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

Meer berichten
 
Auto zoeker