Onderzoek agrarische sector

HELLENDOORN - In opdracht van de gemeente Hellendoorn heeft Stimuland de situatie in de agrarische sector in de gemeente onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen, waar de agrarisch ondernemers mee te maken hebben, tegen welke problemen ze aanlopen en hoe er kan worden meegedacht over oplossingen.

Van de 250 agrarische bedrijven hebben er 79 deelgenomen door een online vragenlijst in te vullen. Samen vormen deze deelnemers een representatieve afspiegeling van de agrarische ondernemingen in Hellendoorn. Ook zijn agrarisch ondernemers geïnterviewd en vijf betrokkenen, die in hun werkzaamheden direct te maken hebben met de agrarische ondernemers in de gemeente.

Uitkomsten
De belangrijkste drijfveren van de agrariërs in de gemeente Hellendoorn blijken het buiten werken met dieren, de vrijheid en het ondernemerschap. De meeste agrarisch ondernemers zijn melkveehouders. Velen maken zich zorgen over hun toekomstige situatie ten gevolge van de tegenstrijdige regelgeving, de stikstofcrisis en de Natura 2000 regelgeving. Ook de ruimteclaims vanwege natuurontwikkeling & agrarisch natuurbeheer baart hun zorgen. Verder zijn er veel zorgen over de rol van de landelijke politiek in de landbouwsector. Ze wensen duidelijke regelgeving en een lange termijnvisie. Over de gemeente zijn de agrarisch ondernemers gematigd positief. Ze geven aan dat de gemeente meegaand is. De agrarisch ondernemers zien zonne-energie op daken als de grootste kans voor de toekomst. Daarnaast beschouwen ze ook windenergie en kringlooplandbouw als grote kansen. Zonnevelden daarentegen ziet men als de grootste bedreiging.

Aanbevelingen
De onderzoekers doen ook aanbevelingen aan de gemeente. Zij zien kansen voor de gemeente in het bieden van ondersteuning en in organisatie van gebiedsprocessen, waarmee vraagstukken en (dreigende) knelpunten met betrekking tot bijvoorbeeld waterbeschikbaarheid en beschikbaarheid van grond actief kunnen worden opgelost. Schenk ook aandacht aan het borgen van (financiële) zekerheden op de korte én lange termijn voor agrarisch ondernemers, is het advies van de onderzoekers. Zij zien dan ook goede redenen om een gemeentelijk beleidsmedewerker/coördinator agrarische zaken aan te stellen. Deze coördinator kan een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van verschillende partijen. Verbreding, korte ketens en (nieuwe) verdienmodellen zijn belangrijk voor de agrarische bedrijven. Zo kan de gemeente een stimulerende rol spelen in het voor agrariërs eenvoudiger maken van het rechtstreeks leveren van producten aan consumenten. Stimuland signaleerde een grote mate van onderlinge binding bij agrariërs in de verschillende dorpen en buurtschappen. Dit vormt een goede basis voor het opzetten van samenwerkingsprojecten. De gemeentelijk coördinator kan belangstellenden hiervoor bij elkaar brengen. Het college heeft de aanbeveling om een beleidsmedewerker aan te stellen inmiddels overgenomen en hiervoor gedurende 2 jaar geld beschikbaar gesteld.

Meer berichten
 
Auto zoeker