<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Anneke Raven

HELLENDOORN - De gemeente Hellendoorn heeft donderdagavond de nieuwjaarsreceptie gehouden. Naar goed gebruik sprak burgemeester Anneke Raven hier ook een nieuwjaarstoespraak uit. Onderstaand publiceren wij haar nieuwjaarstoespraak.

Dames en heren,
Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hellendoorn. Fijn dat u gekomen bent om elkaar alle goeds toe te wensen. Vandaag luiden we, met elkaar, een nieuw jaar en een nieuw decennium in.

We laten een bewogen jaar achter ons. Een jaar waarin de gemeenteraad en het college behoorlijk op de proef werden gesteld door de gestegen uitgaven voor zorg en ondersteuning. En de lagere inkomsten van het Rijk. Daardoor moesten we in 2019 noodgedwongen ingrijpende keuzes maken. En 2019 was ook het jaar waarin we onze bevlogen en jongste gemeentebestuurder Dennis op den Dries verloren. Het maakte opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar we als mensen zijn en hoe gezegend we mogen zijn met een goede gezondheid.

2019 was landelijk een roerig jaar door de stikstofcrisis, de Pfas, de boerenprotesten, de onderwijsstakingen, de toeslagenaffaire, de droge zomer en de stijgende kosten voor de jeugdzorg, de huishoudelijke ondersteuning en de dagbesteding. Ook lokaal was 2019 een roerig jaar.

Gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan om oplossingen te vinden voor de forse financiële uitdagingen. Daarbij zijn we in gesprek gegaan met maatschappelijke instellingen en organisaties, sportverenigingen, ondernemers en inwoners om oplossingen te vinden voor de uitdagingen. Bij al onze besluiten stond centraal dat we onze voorzieningen in de wijken en dorpen in onze gemeente overeind wilden houden. Omdat dankzij deze voorzieningen iedereen mee kan blijven doen in onze gemeente. Dus niet tornen aan onze prachtige accommodaties; zowel wat sport- als ontmoetingsplekken betreft. Ook de leefbaarheidsbudgetten zijn niet verlaagd. Het geld is bestemd voor lokale initiatieven waarbij of het plaatselijk belang of een apart gevormd bestuur beoordeeld of u voor een dergelijke bijdrage in aanmerking komt. Dat versterkt de verbondenheid in onze samenleving. Om dit mogelijk te maken, moesten we afgelopen jaar impopulaire maatregelen nemen, zoals het verhogen van de gemeentebelasting. Tegelijkertijd blijven we lobbyen in Den Haag voor meer geld voor de uitvoering van taken die nu bij de gemeenten zijn gelegd.

Gelukkig was 2019 niet alleen kommer en kwel. Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin veel gebouwd werd. Hellendoorn Noord kwam van de grond, het terrein van sporthal Noetsele is zo goed als afgerond. En ook het compleet vernieuwde Memory Museum in Nijverdal opende eind oktober zijn deuren, in het bijzijn van minister Slob van onderwijs en Commissaris van de Koning Heidema.

Net als voorgaande jaren hebben we ook in 2019 geïnvesteerd in voorzieningen in de prachtige dorpen van onze gemeente. Zo complimenteer ik de Stichting Dorpshuis Haarle met hun fraaie vernieuwde Buurthuis 'De Veldkamp', dat in november werd geopend. Dit huis is gerealiseerd met financiële steun van de provincie en van de gemeente, maar ook met duizenden uren van vrijwilligers. Ook nam de gemeenteraad in 2019 een belangrijk besluit over de eerste plannen voor realisatie van nieuwbouw van CSG Reggesteyn. Belangrijk voor de toekomst van goed onderwijs in onze gemeente. Ook belangrijk voor onze jeugd is dat er een convenant is gesloten tussen alle basisscholen in onze gemeente samen met onze muziekverenigingen en Kaliber muziekschool om kinderen muziekles in de klas te geven.

Dames en heren, 2019 was ook het jaar waarin veel ondernemers in onze gemeente een prijs in ontvangst mochten nemen. De Sallandse wegenbouw, Niverplast, de Zuivelhoeve en bakkerij Nollen. En Okra landschapsarchitecten won een Europese prijs voor het watermanagement in de vernieuwde Grotestraat. Over Watermanagement gesproken: in Nijverdal is ook Stadsbeek de Brake gerealiseerd, die er mede voor zorgt dat het hele centrum van Nijverdal droge voeten houdt na zware regenval. In 2019 beleefden we na 2018 de warmste zomer sinds 1901, met drie extreem warme periodes eind juni, eind juli en eind augustus. Met een hitte-record van 40,7 graden eind juli en een extreme droogte in Oost-Nederland.

Ook andere plekken in de wereld gaan gebukt onder extreme klimatologische omstandigheden. Kijk alleen maar op dit moment naar de bosbranden in Australië en de grote overstromingen op de Fillipijnen.

Als 2019 ons iets heeft duidelijk gemaakt is, dan is het wel dat we in een tijd leven van grote uitdagingen en veranderingen. We moeten aan de slag met verduurzaming: uitstel is geen optie meer. We krijgen veel vaker met extremer weer te maken, als we niet snel serieuze maatregelen nemen. Het kabinet heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en dat betekent o.a. dat we in alle regio's met een energiestrategie moeten komen. Het gemeentebestuur van Hellendoorn pakt dan ook door met een heldere ambitie: we willen zo snel als mogelijk samen met inwoners en ondernemers onze gemeente verduurzamen. Het college en ook de gemeenteraad vinden het van groot belang dat de initiatieven voor duurzame energie lokaal in dorpen en wijken ontstaan en gedragen worden en dat bewoners ook financieel mee profiteren van initiatieven. Dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen zal duidelijk zijn. En als er lokaal geen initiatieven ontstaan, dan wordt het van bovenaf opgelegd door provincie en rijk. En dat moeten we met elkaar zeker niet laten gebeuren.

Niet alleen het klimaat is onstuimig, ook politiek gezien leven we in een onstuimige wereld. Een wereld waar leiders ervoor kiezen om mensen niet bij elkaar te brengen, maar de verdeeldheid juist lijken aan te wakkeren. Een wereld waar respectvolle omgang met elkaar soms ver te zoeken is.

En dan heb ik het niet alleen over de tweets van de Amerikaanse president Trump, maar ook over de manier waarop politici in ons land niet de overeenkomsten tussen mensen, maar de verschillen tussen mensen aanscherpen. Overal vinden politieke afsplitsingen plaats, maar ook bij de boeren en in het onderwijs is men hopeloos verdeeld. 13! Boerenorganisaties sluiten met het kabinet een akkoord en nr. 14 organiseert een nieuwe blokkade. De voorzitter van de Algemeen Onderwijsbond stapt op omdat het compromis dat is bereikt niet door haar achterban wordt geaccepteerd. Zomaar een paar voorbeelden.

Ik geloof als burgemeester in de kracht van verbondenheid met elkaar. Om een hechte samenleving te kunnen zijn, moeten we bovenal met elkaar samen leven. Dat doen we niet door de verschillen aan te scherpen, maar door in gesprek te gaan met elkaar. Het is een verrijking om in gesprek te gaan met mensen die anders denken. Om elkaar te leren kennen en waarderen, om overeenkomsten te ontdekken en verschillen te respecteren. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor ieders toegevoegde waarde. Dat betekent bovenal dat we open blijven staan voor elkaar en naar elkaar willen luisteren. Zolang wij met elkaar in gesprek blijven, kunnen we verschillen overbruggen. Dat geldt ook op gemeentelijk niveau.

Dat er verschillende opvattingen bestaan geeft kleur aan onze samenleving. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook verschillende maatschappelijke organisaties en verschillende politieke partijen. Om tot gedragen oplossingen te komen, kan je vast blijven houden aan je standpunt, maar je zou ook een stap in de richting van de ander kunnen zetten. Dan krijg je niet 100% gelijk, maar bereik je samen wel iets. En dat betekent ook dat soms over de eigen schaduw moet worden heen gesprongen. Schouder aan schouder staan om problemen op te lossen geeft meer energie dan je eigen gelijk bevechten, met vaak teleurstelling als resultaat omdat een ander het simpelweg niet met je eens is.

Zijne Majesteit, Koning Willem-Alexander, zei het heel treffend in zijn Kersttoespraak: 'Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven", aldus de Koning op Eerste Kerstdag. Luister naar elkaars opvatting, zoek de verbinding om zo resultaten te bereiken. In onzekere, roerige tijden maakt verbondenheid ons sterker. Dat zien we gelukkig ook in onze gemeente: in het rijke verenigingsleven, in de vele enthousiaste, betrokken vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor allerlei activiteiten, in de vele ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke activiteiten en evenementen. Die verbondenheid is nodig om als samenleving verder te komen bij de grote uitdagingen waar we met elkaar voor staan.

Dames en heren,
Ondanks de bezuinigingen gaat onze gemeente in 2020 natuurlijk niet op slot. Wij blijven investeren in verkeersveiligheid, in sport, onderwijshuisvesting, in rioleringen, in recreatie en toerisme, deN35. Wij blijven ons bedrijfsleven faciliteren en de dienstverlening naar onze burgers op peil houden. Veel taken die de gemeente heeft worden ook gewoon uitgevoerd in 2020.

2020 zal Nederland in het teken staan van vrijheid. We vieren dat we in Nederland al 75 jaar in alle vrijheid kunnen leven. Dat zal ook volop gevierd worden in onze gemeente. Maar we beginnen op 22 maart met de herdenking van het bombardement op Nijverdal. Nauwelijks twee weken daarna volgde de bevrijding. Daarle en Daarlerveen werden op 6 april 1945 bevrijd. Op 9 april wordt herdacht dat Haarle en Nijverdal zijn bevrijd, Hellendoorn volgt op 10 april. In onze gemeente zijn tientallen evenementen die bij 75 jaar Vrijheid stilstaan. Heel veel vrijwilligers zijn al maanden bezig om een prachtig programma aan u te presenteren. Dat is gelukkig de enorme kracht van onze gemeenschap.

Dames en heren,
Een nieuw jaar ligt voor ons. Laten we er samen bovenal iets moois van maken. Mede namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wens ik u en uw naasten een gezond, gelukkig en gezegend 2020.

Laten we met elkaar toosten op een gezond 2020.

Dank u wel.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>