Startbijeenkomst Cultuurnetwerk

Leden van de CultuurCaravaan en Stichting Cultuurnetwerk gemeente Hellendoorn hebben de handen ineengeslagen om een breed platform voor alle culturele en evenementenorganisaties, verenigingen, instellingen en zelfstandigen in de gemeente op te zetten. Op woensdag 1 december is er in de Lantaarn in Hellendoorn een startbijeenkomst voor alle partijen die betrokken zijn bij en met cultuur in brede zin.

HELLENDOORN - In die afgelopen jaren is er veel tijd en energie besteed aan de CultuurCaravaan. Een bestuurlijk experiment waarbij de gemeenteraad de samenleving heeft laten bepalen hoe het gemeentelijk cultuurbeleid van Hellendoorn er uit mocht gaan zien. Maar onlangs constateerde men dat er meer mogelijkheden zouden moeten komen om het brede culturele veld te verbinden en te ondersteunen. Door bezuinigingen in de afgelopen jaren is er steeds minder geld vrijgemaakt voor cultuur en is er daardoor onvoldoende aandacht geweest voor ontwikkeling, samenwerking, begeleiding en ondersteuning van het culturele veld. Ook de belangenbehartiging is weggevallen.

Een werkgroep heeft in kaart te gebracht wat nodig en mogelijk is om te komen tot een breed cultuurnetwerk voor culturele verenigingen, organisaties en individuen, amateur en professional en daar horen in de ogen van de werkgroep ook voor evenementenorganisaties bij.

De werkgroep kwam al snel in contact met de in 2018 opgerichte Stichting Cultuurnetwerk gemeente Hellendoorn. (Reuring in het Reggedal, Mirrewende). Deze stichting heeft een verwante doelstelling. Ook deze stichting had geconstateerd dat er geen actief netwerk voor cultuur meer was in de gemeente Hellendoorn en was van plan om daar ook actie in te gaan ondernemen. De beide partijen hebben besloten om gezamenlijk verder op te trekken en de Stichting Cultuurnetwerk gemeente Hellendoorn uit te gaan bouwen tot een volwaardig cultuurnetwerk voor de hele gemeente.
Een netwerk dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Maar wat ook onderling kan gaan samenwerken of gezamenlijk of in secties activiteiten kan ontwikkelen, witte vlekken op cultureel gebied kan invullen, nieuwe initiatieven kan gaan oppakken of zo nodig een subsidie kan aanvragen. Omdat er in deze tijd al veel gevraagd wordt van vrijwilligers zou dit nieuwe netwerk naast een eigen budget een aantal uren professionele ondersteuning moeten krijgen.
Om dit mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers een verzoek gedaan aan de politieke partijen om de vorming van een dergelijk netwerk in hun nieuwe verkiezingsprogramma op te nemen. Zodat men bij de vormgeving van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 dit als beleidspunt onderdeel kan laten zijn van het nieuwe collegeprogramma.

Startbijeenkomst

Een groot aantal culturele verenigingen, organisaties en individuen hebben inmiddels positief gereageerd op het initiatief en willen deel gaan nemen aan het netwerk. Om het netwerk samen met de deelnemers verder vorm te gaan geven is er een startbijeenkomst op woensdag 1 december om 19.30 uur in De Lantaarn in Hellendoorn.
In de bijeenkomst wordt onder leiding van de Cultuurburgemeester Jaap Harmsen samen met de deelnemers interactief (neem daarom je telefoon mee!) bepaald wat de missie, doelstellingen en werkwijze van het netwerk moeten zijn. Ook in hoeverre men actief wil gaan deelnemen komt aan de orde.
Ference van Damme van de Provincie Overijssel zal uitleggen hoe nu als cultuur- en evenementensector om te gaan in een veranderende wereld met actieve deelname aan de samenleving en zeggenschap in het beleid.
De werkgroep hoopt dat de organisaties, verenigingen of culturele zelfstandigen actief deel willen gaan nemen aan het netwerk. Maar men hoopt in ieder geval dat men op de eerste bijeenkomst aanwezig wil zijn. Men dient zich daarvoor wel aan te melden via cultuurnetwerkhellendoorn@gmail.com
Geef daarbij aan namens wie of wat men komt en met hoeveel personen men aanwezig zal zijn.

Meer berichten
 
Auto zoeker